PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

KANCELARIA i SAKRAMENTY

 

KANCELARIA

RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII 

P.W. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

CZYNNA

WE  WTOREK  I  W  CZWARTEK 

W  GODZ.  16.30  –  17.30

W SOBOTĘ (z wyjątkiem I m-ca)

W GODZ. 8.30  –  9.30

 

TELEFON W PILNYCH SPRAWACH: (O34) 355-15-07

 

ZAŚWIADCZENIA

NA  RODZICA  CHRZESTNEGO

I  ŚWIADKA  DO  BIERZMOWANIA

ZAINTERESOWANI

ODBIERAJĄ  OSOBIŚCIE

W  KANCELARII  PARAFIALNEJ

Poniżej znajdują się informacje i wytyczne o tym, jakie do kancelarii należy przedłożyć dokumenty w związku z udzieleniem Sakramentów, a także wskazówki dotyczące do przygotowania się, by ich udzielono.


CHRZEST – WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Zaświadczenia chrzestnych z miejsca zamieszkania stwierdzające, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza parafią)
 3. Zgoda ks. Proboszcza miejsca zamieszkania (jeśli z innej parafii)

– Z wymaganymi dokumentami należy zgłosić się na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka.

 

– Chrzty w parafii odbywają się w II i IV niedzielę miesiąca.
– Z wymaganymi dokumentami należy zgłosić się na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu.
– Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka (wierzący i praktykujący tak, by mogli zapewnić dziecku religijne wychowanie w domu).
– Spotkanie przed Sakramentem Chrztu św. dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w salce domu parafialnego w sobotę poprzedzającą II i IV niedzielę miesiąca o godz. 19.00.

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Jezus przemówił tymi słowami: (…) Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18 – 19)

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. (Rz 6, 3 – 4)

Chrzest święty jest pierwszym sakramentem, jakiego udziela się w Kościele katolickim. Można powiedzieć, że jest on niejako „bramą” prowadzącą do przyjmowania innych sakramentów. Bez ważnie udzielonego chrztu nie można przyjąć ważnie żadnego innego sakramentu. Jest to sakrament, którego udziela się tylko raz w życiu. Pozostawia on na ochrzczonym niezatarte znamię, dlatego chrztu świętego nie można po jego udzieleniu odwołać ani unieważnić. Na zawsze pozostaje się osobą ochrzczoną. Stąd decyzja o chrzcie świętym, którą zazwyczaj podejmują rodzice małego dziecka, jest bardzo odpowiedzialna. Przez swoją decyzję rodzice wprowadzają dziecko we wspólnotę ochrzczonych. Muszą zatem zdawać sobie sprawę z powagi wydarzenia i konsekwencji jakie z niego wynikają.

Chrzest jest „zanurzeniem” w Chrystusa – w moc Jego śmierci i zmartwychwstania, przez które pokonał śmierć i grzech. Dla podkreślenia związku Chrztu ze zmartwychwstaniem Jezusa, zazwyczaj udziela się go w niedzielę. Sakrament Chrztu jest też aktem przyjęcia do wspólnoty Kościoła, dlatego zazwyczaj odbywa się podczas parafialnej Mszy świętej.

Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swojego dziecka,
przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze,
aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
Czy jesteście świadomi tego obowiązku? (Obrzędy chrztu dzieci)

CHRZESTNI

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto:

– jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez ks. Proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.

– ukończył 16 lat, chyba że ks. Biskup diecezjalny określił inny wiek albo ks. Proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.

– jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

– jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.

– nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

– ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

(Kodeks Prawa Kanonicznego 874)

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”, nie uczęszczający na katechezę szkolną).

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI RODZICÓW CHRZESTNYCH

– Rodzice chrzestni mają być praktykującymi katolikami, uczęszczającymi na niedzielną Mszę św., wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła.
– Nie mogą być dopuszczone do tej funkcji osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim, osoby niepraktykujące (Msza św., spowiedź, kolęda) oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację. Rodzice chrzestni uczestniczą w świętych obrzędach z czystym sumieniem, pojednani z Bogiem, dlatego przystępują do spowiedzi i Komunii św.
– Chrzestni zobowiązani są do pomagania w chrześcijańskim wychowaniu dziecka. Powinni również pamiętać o modlitwie za nowo ochrzczone dziecko.

 

 

SAKRAMENT EUCHARYSTII (I KOMUNII ŚW.)

Do I Komunii św. przystępują dzieci klas III szkoły podstawowej lub starsze. Przygotowującym jest katecheta w szkole, kapłan w parafii, ale także rodzice. Minimalne wymagania stawiane przed dziećmi oraz ich rodzicami:

> obecność regularna na katechezie w szkole,

> znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy III,

> obecność na Mszy świętej niedzielnej i świątecznej,

> rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych przez odpowiedzialnego za ich przygotowanie,

> akt Chrztu Św. (dla ochrzczonych poza parafią, gdzie przyjmowany jest sakrament I Komunii Świętej ),

> pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli Chrzest ma odbyć się poza parafią

II Niedziela m-ca – KATECHEZA dla Rodziców

I Komunia św. w 2024 roku odbędzie się w niedzielę 5 maja o godz. 11.30. Od roku 2025 Komunia św. dzieci kl. III ZAWSZE będzie w sobotę o godz. 11.00 PRZED UROCZYSTOŚCIĄ BOŻEGO CIAŁA, czyli w 2025 roku I Komunia Św. odbędzie się 14 czerwca o godz. 11.00.

ZNACZENIE SAKRAMENTU EUCHARYSTII

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51)

Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» (1Kor 11, 23 – 25)

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc ryt Mszy świętej. Jej podstawowa struktura została niezmieniona od początku do dnia dzisiejszego.

Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu.

Nawet wtedy, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. Zawiera w sobie i przenika całe stworzenie. Syn Boży stał się człowiekiem, aby w najwyższym akcie uwielbienia przywrócić całe stworzenie Temu, który je uczynił z niczego. (…) Czyni to przez posługę kapłańską Kościoła, na chwałę Najświętszej Trójcy. Doprawdy jest to mysterium fidei, dokonujące się w Eucharystii: świat, który wyszedł z rąk Boga Stwórcy, wraca do Niego odkupiony przez Chrystusa. (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, 8)

 

 

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

FORMALNOŚCI

Sakrament bierzmowania musi być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem duchowym i formalnym i obejmuje VIII klasę Szkoły Podstawowej bądź I Szkoły ŚredniejOczywiście do tego sakramentu mogą przystąpić także osoby starsze. Nie jest on bezpośrednio związany z wiekiem, ani ze szkołą.

Miejscem przyjmowania sakramentu bierzmowania i przygotowania do niego, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, jest własna parafia – parafia miejsca zamieszkania (a nie np. parafia szkoły).

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu.

W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego ks. Proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

 

Warunki, które ma spełnić kandydat do

Sakramentu bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
 • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał u katechety, tj.: zadane modlitwy i pytania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych oraz czerwcowych;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;

 

ŚWIADKOWIE BIERZMOWANIA

Świadkami przy Sakramencie bierzmowania mogą być osoby, które przyjęły:

– Sakrament Chrztu, Eucharystii i Bierzmowania;

– są osobami wierzącymi i praktykującymi;

– mający 16 lat;

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia od swojego ks. Proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję, ponieważ nie mogą to być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła (np. w związku cywilnym, konkubinacie) lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”, nie uczęszczający na katechezę szkolną).

 

W PARAFII do bierzmowania przygotowuje młodzież  ks. Prefekt uczący w szkole. Spotkania formacyjne dla Rodziców i kandydatów do bierzmowania w kościele są z ks. Proboszczem po Mszy św. o 9.30 w każdą IV niedzielę miesiąca .

 

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo sakramentalne powinno być zawierane w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni powinni osobiście stawić się w kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem oraz złożyć dokumenty wymagane przez Prawo Kanoniczne:

> świadectwo chrztu św. i bierzmowania,

> świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

> dokumenty z U.S.C,

> świadectwa z religii/indeksy

> dowody osobiste

> pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli ślub ma odbyć się poza parafią

 

 

 

POGRZEB

Katolicki pogrzeb przysługuje ludziom wierzącym i praktykującym. Zgodnie z Prawem Kościelnym powinien odbyć się w parafii zamieszkania zmarłego. Przed pogrzebem w kancelarii należy przedłożyć:                                                                                                                                                                                   

> zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego ( sakrament pojednania oraz namaszczenia chorych ),

> akt zgonu z U.S.C,

> pozwolenie ks. Proboszcza, jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią zamieszkania.

 

Regulamin cmentarza parafialnego

przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.
W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Niniejszy Regulamin jest częścią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi(wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej.

 1. Cmentarz parafialny w Koniecpolu Chrząstowie jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Koniecpolu, w imieniu  której działa ks. Proboszcz. Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych może on wykonywać osobiście lub przez Zarządcę, wyłącznie na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy określającej zakres powierzonych mu zadań.
 2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii  parafialnej, parafii p.w. św. Michała Archanioła, znajdującej się w Koniecpolu, ul. Żeromskiego 57.

3. Cmentarz czynny jest w  godzinach: 7.00 – 19.00.

4.Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.

 1. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

b) palenia wyrobów tytoniowych,

c) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery),

d) wprowadzania zwierząt,

e) przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia,

f)niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,

g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,

h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

i) samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii / Zarządcy będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek posadzonych drzew, krzewów itp.,

j) samowolnego wykonywania prac budowlanych.

 1. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

 

 1. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.
 1. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.

 

 1. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Parafia.

 

 1. Informacja o wysokości opłat  określonych w pkt 7 i 8 jest dostępna w kancelarii parafialnej.

 

 1. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 7 i 8 wynikają z kosztów funkcjonowania
  i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 

 1. Ksiądz w kancelarii parafialnej przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

 

 1. Parafia / Zarządca podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok
  i szczątków
  (Dz. U. 2008. 48. 284).

 

14.Parafia / Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.

 1. Parafia / Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.
 1. Należy uzyskać zgodę Parafii / Zarządcy w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:

a) przeprowadzenia pogrzebu,

b) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i  krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów/ogrodzeń,

e) umieszczania reklam,

f) gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

g) utwardzania gruntu wokół miejsc grzebalnych,

h) ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę / podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów.

 

18.Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do  zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

 

19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.

 

 1. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii / Zarządcy przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz  polisę OC.

 

 1. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na  terenie cmentarza.

 

 1. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (t.j. 2015.2126).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

 

Pieczęć Parafii i podpis ks. Proboszcza

 

 

 

 

Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich

oraz wykonywania innych usług przez podmioty zewnętrzne na cmentarzu wyznaniowym

przy Parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu

 

 1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na terenie cmentarza w zakresie usług budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywanie innych usług np.: pogrzebowych, pielęgnacji zieleni itp. wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Parafią/Zarządcą cmentarza.
 2. Podmioty zewnętrzne, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Parafii/Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie danej usługi.
 3. Wszyscy Wykonawcy czyli podmioty (firmy) zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą, mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach na terenie cmentarza wyznaniowego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu.

 

 • 2
 1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu cmentarza wyznaniowego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przepisów bhp oraz innych właściwych przepisów powszechnych,  a ponadto do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wydawanych przez Parafię/Zarządcę cmentarza.
 2. Wszelkie prace i usługi wykonywane na terenie cmentarza przez Wykonawców mogą być realizowane tylko na podstawie właściwej umowy zawartej z Parafią/Zarządcą cmentarza. Umowa taka może być zawarta na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania konkretnych prac. Parafia/Zarządca cmentarza wydaje ponadto każdorazowo pozwolenie na wykonanie konkretnych prac na jednym ściśle określonym grobie.
 3. Wykonawcy ponoszą  pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich, są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
 4. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania należytej staranności, przestrzegania postanowień umów zawartych z Parafią/Zarządcą cmentarza, stosowania się do treści udzielonych im zezwoleń oraz dbałości o mienie cmentarza i dysponentów grobów.
 5. Pozwolenie na wykonanie usługi kamieniarskiej lub budowlanej będzie wydawane wyłącznie na wykonanie prac na miejscach, za które zostały uregulowane obowiązujące opłaty.

 

 • 3

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

 1. zadbania o to, aby pozostałe szczątki, znalezione w starym grobie, zostały godnie zabezpieczone,
 2. zapewnienia porządku w miejscu wykonywania usługi,
 3. zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi przed osunięciem się ziemi i sąsiednich mogił, przy respektowaniu właściwych przepisów prawa budowlanego,
 4. wywiezienia ziemi na miejsce do tego przeznaczone,
 5. przed przystąpieniem do wykonywanych prac – przedstawienia Parafii/Zarządcy cmentarza projektu, wymiarów, zakresu prac, posiadania pisemnego zezwolenia Parafii/Zarządcy  na wykonanie usługi i uiszczenia stosownych opłat.

 

 • 4
 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Parafii/Zarządcy cmentarza odpowiedniego wypisu z rejestru w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC (wysokość polisy  ……………………….) oraz do przedstawienia aktualnej polisy OC Parafii/Zarządcy cmentarza.
 3. Wykonawca chcący udowodnić swoją wiarygodność w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może przedstawić Parafii/Zarządcy cmentarza rekomendacje.
 4. Parafia/Zarządca cmentarza może odmówić zawarcia umowy z Wykonawcami którzy, w ocenie Parafii/Zarządcy cmentarza, nie gwarantują sumiennego i profesjonalnego wykonania usługi.

 

 • 5
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego. Swoimi działaniami nie może zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 2. Wykonawca może wykonywać prace na cmentarzu w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30.
 3. Wykonywanie pracy w innym terminie, niż wskazany w ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Parafii/Zarządcy cmentarza.

 

 • 6
 1. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez Wykonawcę jedynie po przedstawieniu Parafii/Zarządcy cmentarza pisemnego zlecenia od dysponenta grobu, zawierającego między innymi projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz dowodu uiszczenia stosownych opłat.
 2. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może jedynie obejmować wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu za grób.

 

 • 7

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

 • 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 r.

 

 

 

 

 

 

Msze Święte
MSZE ŚWIĘTE:
NIEDZIELA: 7.30 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W SOBOTĘ O 18.00 - MSZA ŚW Z LITURGIĄ NIEDZIELNĄ

W TYGODNIU: 7.00 / 17.00 (X-III)
7.00 / 18.00 (IV-IX)

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Ważne informacje
Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001
Licznik odwiedzin
583563
Visit Today : 100
Visit Yesterday : 202
This Month : 7362
This Year : 43863
Total Visit : 583563