PARAFIA ŚWIĘTEGO MICHAŁA           ARCHANIOŁA W KONIECPOLU

CMENTARZ

www.mogily.pl/koniecpol

lub

Cmentarz w Koniecpolu – Chrząstowie

 

Regulamin cmentarza 

przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu

Kościół uważał zawsze cmentarze, grobowce, jak i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsca święte. Zgodnie z prawem kanonicznym za miejsca święte uważa się te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego lub na grzebanie wiernych (por. kan. 1205 KPK). Cmentarz więc pozostaje miejscem ciszy, modlitwy i zadumy.
W związku z powyższym na cmentarzu należy zachować spokój i uszanować jego świętość. Niniejszy Regulamin jest częścią składową Instrukcji Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi(wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej.

 1. Cmentarz parafialny w Koniecpolu Chrząstowie jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Koniecpolu, w imieniu  której działa ks. Proboszcz. Czynności wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych może on wykonywać osobiście lub przez Zarządcę, wyłącznie na podstawie zawartej z nim pisemnej umowy określającej zakres powierzonych mu zadań.
 2. Wszelkie formalności związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz usługami pogrzebowymi dopełnia się w kancelarii  parafialnej, parafii p.w. św. Michała Archanioła, znajdującej się w Koniecpolu, ul. Żeromskiego 57.

3. Cmentarz czynny jest w  godzinach: 7.00 – 19.00.

4.Osoby przebywające na cmentarzu zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku należnego zmarłym oraz dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu. Dzieci powinny przebywać na cmentarzu pod opieką osób dorosłych.

 1. Na terenie cmentarza obowiązuje bezwzględny zakaz:

a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

b) palenia wyrobów tytoniowych,

c) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery),

d) wprowadzania zwierząt,

e) przebywania na jego terenie poza godzinami otwarcia,

f)niszczenia zieleni i infrastruktury cmentarza,

g) wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi,

h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grzebalnego,

i) samowolnego ustawiania ławek, tzw. „ambonek”, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów; podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Parafii / Zarządcy będzie skutkować przywróceniem stanu pierwotnego poprzez usunięcie bezprawnie ustawionych ławek posadzonych drzew, krzewów itp.,

j) samowolnego wykonywania prac budowlanych.

 1. Dysponenci prawa do grobu oraz miejsc objętych rezerwacją na miejsca grzebalne, winni dbać o należyty wygląd tych miejsc wraz z otoczeniem, utrzymywać czystość, ład i porządek, a także dbać o stan techniczny nagrobka. Dysponentów zachęca się do indywidualnego ubezpieczenia nagrobków.

 

 1. Za udostępnienie miejsca pod grób (w tym rezerwację miejsca pod grób) pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się także na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Są to tzw. opłaty cmentarne. Uiszcza się je co 20 lat.
 1. Pobiera się również opłaty za korzystanie z cmentarza tj. np.: za pozwolenie na wjazd na teren cmentarza w celu wykonania: nagrobka (pomnika), grobu ziemnego, katakumby, dekowania, prac remontowych przy nagrobkach oraz od zakładów pogrzebowych za usługę pogrzebową.

 

 1. Wysokość opłat cmentarnych oraz opłat za korzystanie z cmentarza z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza ustala Parafia.

 

 1. Informacja o wysokości opłat  określonych w pkt 7 i 8 jest dostępna w kancelarii parafialnej.

 

 1. Wszystkie opłaty o których mowa w pkt 7 i 8 wynikają z kosztów funkcjonowania
  i utrzymania cmentarza oraz planów inwestycyjnych.

 

 1. Ksiądz w kancelarii parafialnej przyjmując opłatę, potwierdza ten fakt każdorazowo odpowiednim dokumentem.

 

 1. Parafia / Zarządca podaje osobie, której udostępniono miejsce pod grób wymiary tego grobu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówków zwłok
  i szczątków
  (Dz. U. 2008. 48. 284).

 

14.Parafia / Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez firmy świadczące usługi pogrzebowe, kamieniarskie, budowlane.

 1. Parafia / Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ubezpieczenia poszczególnych obiektów cmentarnych (grobowców, pomników) od aktów wandalizmu, przypadkowego uszkodzenia lub zniszczenia mogą dokonywać indywidualnie osoby sprawujące nad nimi pieczę.
 1. Należy uzyskać zgodę Parafii / Zarządcy w celu dokonania następujących czynności na cmentarzu:

a) przeprowadzenia pogrzebu,

b) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,

c) wjazdu pojazdami mechanicznymi,

d) sadzenia oraz usuwania drzew i  krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów/ogrodzeń,

e) umieszczania reklam,

f) gromadzenia śmieci i odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

g) utwardzania gruntu wokół miejsc grzebalnych,

h) ustawiania przy grobach ławek na stałe utwierdzonych do podłoża.

 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarzu następuje po przedstawieniu przez uprawnioną osobę / podmiot wymaganych przepisami prawa dokumentów.

 

18.Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych na terenie cmentarza zobowiązani są do  zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, w szczególności swoimi działaniami nie mogą zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.

 

19. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa w zakresie świadczonych usług oraz niniejszego regulaminu.

 

 1. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych zobowiązani są przedstawić Parafii / Zarządcy przed przystąpieniem do wykonywania tych usług odpowiedni wypis z rejestru w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz  polisę OC.

 

 1. Wykonawcy usług pogrzebowych, kamieniarskich, budowlanych ponoszą wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących czynności na  terenie cmentarza.

 

 1. W sprawach, których nie reguluje niniejszy regulamin, zastosowanie mają: Instrukcja Biskupa Kieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zarządzania cmentarzami parafialnymi (wyznaniowymi) na terenie diecezji kieleckiej oraz obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (t.j. 2015.2126).
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

 

 

Regulamin prowadzenia prac budowlanych i kamieniarskich

oraz wykonywania innych usług przez podmioty zewnętrzne na cmentarzu 

przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu

 

 1. Wykonywanie jakichkolwiek prac na terenie cmentarza w zakresie usług budowlanych i kamieniarskich oraz wykonywanie innych usług np.: pogrzebowych, pielęgnacji zieleni itp. wymaga zawarcia odpowiedniej umowy z Parafią/Zarządcą cmentarza.
 2. Podmioty zewnętrzne, które nie mają zawartych stałych umów, są zobowiązane do uzyskania od Parafii/Zarządcy cmentarza jednorazowego pozwolenia na wykonanie danej usługi.
 3. Wszyscy Wykonawcy czyli podmioty (firmy) zewnętrzne, prowadzące na podstawie właściwych przepisów prawa działalność gospodarczą, mają prawo do świadczenia usług na jednakowych warunkach na terenie cmentarza wyznaniowego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu.

 

 • 2
 1. Wszyscy Wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu cmentarza wyznaniowego przy parafii pw. św. Michała Archanioła w Koniecpolu, a także ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przepisów bhp oraz innych właściwych przepisów powszechnych,  a ponadto do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wydawanych przez Parafię/Zarządcę cmentarza.
 2. Wszelkie prace i usługi wykonywane na terenie cmentarza przez Wykonawców mogą być realizowane tylko na podstawie właściwej umowy zawartej z Parafią/Zarządcą cmentarza. Umowa taka może być zawarta na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonania konkretnych prac. Parafia/Zarządca cmentarza wydaje ponadto każdorazowo pozwolenie na wykonanie konkretnych prac na jednym ściśle określonym grobie.
 3. Wykonawcy ponoszą  pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich, są zobowiązani do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym.
 4. Wykonawcy są zobowiązani do zachowania należytej staranności, przestrzegania postanowień umów zawartych z Parafią/Zarządcą cmentarza, stosowania się do treści udzielonych im zezwoleń oraz dbałości o mienie cmentarza i dysponentów grobów.
 5. Pozwolenie na wykonanie usługi kamieniarskiej lub budowlanej będzie wydawane wyłącznie na wykonanie prac na miejscach, za które zostały uregulowane obowiązujące opłaty.

 

 • 3

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:

 1. zadbania o to, aby pozostałe szczątki, znalezione w starym grobie, zostały godnie zabezpieczone,
 2. zapewnienia porządku w miejscu wykonywania usługi,
 3. zabezpieczenia miejsca wykonywania usługi przed osunięciem się ziemi i sąsiednich mogił, przy respektowaniu właściwych przepisów prawa budowlanego,
 4. wywiezienia ziemi na miejsce do tego przeznaczone,
 5. przed przystąpieniem do wykonywanych prac – przedstawienia Parafii/Zarządcy cmentarza projektu, wymiarów, zakresu prac, posiadania pisemnego zezwolenia Parafii/Zarządcy  na wykonanie usługi i uiszczenia stosownych opłat.

 

 • 4
 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Parafii/Zarządcy cmentarza odpowiedniego wypisu z rejestru w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC (wysokość polisy  ……………………….) oraz do przedstawienia aktualnej polisy OC Parafii/Zarządcy cmentarza.
 3. Wykonawca chcący udowodnić swoją wiarygodność w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej może przedstawić Parafii/Zarządcy cmentarza rekomendacje.
 4. Parafia/Zarządca cmentarza może odmówić zawarcia umowy z Wykonawcami którzy, w ocenie Parafii/Zarządcy cmentarza, nie gwarantują sumiennego i profesjonalnego wykonania usługi.

 

 • 5
 1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego. Swoimi działaniami nie może zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 2. Wykonawca może wykonywać prace na cmentarzu w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30.
 3. Wykonywanie pracy w innym terminie, niż wskazany w ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Parafii/Zarządcy cmentarza.

 

 • 6
 1. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez Wykonawcę jedynie po przedstawieniu Parafii/Zarządcy cmentarza pisemnego zlecenia od dysponenta grobu, zawierającego między innymi projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia oraz dowodu uiszczenia stosownych opłat.
 2. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może jedynie obejmować wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu za grób.

 

 • 7

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.

 • 8

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.08.2023 r.

 

 

Msze Święte
MSZE ŚWIĘTE:
NIEDZIELA: 7.30 / 9.30 / 11.30 / 16.00
W SOBOTĘ O 18.00 - MSZA ŚW Z LITURGIĄ NIEDZIELNĄ

W TYGODNIU: 7.00 / 17.00 (X-III)
7.00 / 18.00 (IV-IX)

Spowiedź codziennie 15 minut przed każdą Mszą św.
Ważne informacje
Numer konta:
63 8276 0003 2000 0000 1238 0001
Licznik odwiedzin
583562
Visit Today : 99
Visit Yesterday : 202
This Month : 7361
This Year : 43862
Total Visit : 583562